Informacja dla Kandydatów

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

 

 

 

Podstawowe cele szkoły to:                   
rozbudzanie i rozwijanie potencjału i umiejętności muzycznych uczniów,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifprzygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifkształtowanie osobowości i postawy przyszłego artysty, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifdziałalność kulturotwórcza w środowisku.

 

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu ustalone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 09 kwietnia 2019 r.- w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.poz.686).

 

1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku,  o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz  nie więcej niż 10 lat.

 

2. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który  w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki,  wydaną przez  publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  założoną zgodnie z art.168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników  posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznychKandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifskrzypce, gitara,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.giffortepian, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifklarnet, saksofon, trąbka, sakshorn,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifakordeon i inne.

 

Prócz nauki indywidualnej na instrumentach, uczniowie biorą udział w zajęciach zbiorowych z przedmiotów: rytmika, kształcenie słuchu, audycje  muzyczne, zespół instrumentalny, chór. 
Na podstawie ramowego planu nauczania (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) dyrektor  szkoły  ustala  szkolny  plan  nauczania dla poszczególnych klas, przy czym zajęcia z instrumentu prowadzone są indywidualnie, a teoretyczne - w grupie.

 

Wymagane dokumenty:
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifw terminie od 09 marca do 19 maja 2020 r. należy złożyć w sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu ul. Kazimierza Wielkiego 14 - następujące dokumenty:
-  podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły, 
-  kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka lub kserokopię jego dowodu osobistego, 
 kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej- www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl, 
-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia kandydata w szkole muzycznej I stopnia (wszyscy), 
-  w przypadku instrumentów dętych zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie "na instrumentach dętych", 
-  w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki,  wydaną przez  publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  założoną zgodnie z art.168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników  posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

- aktualne zdjęcie legitymacyjne, 
- w przypadku uczniów zdających do klasy wyższej należy przedłożyć świadectwo szkoły muzycznej z poprzedniego roku szkolnego.


Jeżeli złożona dokumentacji nie będzie kompletna, kandydaci nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

 

Dokumenty przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2020 r.

 

Badanie przydatności kandydatów obejmuje: 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifbadanie pamięci muzycznej, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifbadanie poczucia tonalnego, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifzaprezentowanie piosenki, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifpowtarzanie głosem kolejno: pojedynczych, dwóch, trzech dźwięków oraz kilku krótkich odcinków melodycznych, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifśpiewanie dźwięków składowych akordów, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifpowtarzanie schematów rytmicznych, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifbadanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gif 2 testy Gordona (obowiązkowe dla dzieci w wieku 6,7,8 lat ).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w pierwszej kolejności zgłosić się na Komisję Badania Uzdolnień, której celem jest wstępne badanie uzdolnień kandydatów do kształcenia w szkole, a przede wszystkim zapoznanie kandydatów z przebiegiem egzaminu wstępnego zwanego badaniem przydatności.

 

Do Komisji Badania Uzdolnień należy zgłaszać się we wtorki w godzinach 18.00-19.00 w następujących terminach: 17.03, 24.03, 31.03, 07.04, 21.04, 28.04, 05.05.2020 r.

 

Egzaminy wstępne  odbędą się
28 maja (czwartek) 2020 r. w godzinach 12.30 - 19.30.
Kandydatów grających na instrumentach prosimy o przygotowanie jednego utworu. 
Testy Gordona obowiązkowe dla dzieci w wieku 6, 7, 8 lat odbędą się w dniach:
 21 maja (czwartek) cz. I (melodyczna) - godzina 16.00 - 17.00
25 maja (poniedziałek) cz. II ( rytmiczna)- godzina 16.00 - 17.00

 

 

Harmonogram indywidualnych egzaminów wstępnych (badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej), które odbędą się 28 maja, zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń 25 maja 2020 roku.

 

Lista osób przyjętych do szkoły zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły w dniu 11 czerwca 2020 roku.

 

* Informacje o przetwarzaniu danych osobowych-->>>